Bone & Joint

ปวดเข่า ข้อเข่าเสื่อม

ปวดเข่า ข้อเข่าเสื่อม คือการที่กระดูกอ่อนที่เป็นตัวป้องกันกระแทกและสร้างน้ำเลี้ยงข้อเข่า บริเวณข้อเข่าถูกทำลาย เกิดการเสียดสีกัน ทำใ้ห้เกิดอาการปวดขึ้น